Diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ, phải làm sao?

1 tháng trước

Tôi có sổ đỏ thửa đất ghi rộng 130m2 nhưng khi đo lại để chuyển nhượng thì thực tế chỉ có 125m2. Tôi có được cấp lại sổ đỏ với diện tích thực tế không?

Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 5, Điều 98, Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định như sau:

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của luật này.

Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

c) Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

Như vậy, trường hợp này bạn được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Nguồn: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/dien-tich-dat-thuc-te-nho-hon-dien-tich-tren-so-do-phai-lam-sao-907661.ldo

Từ khóa:

Cùng chuyên mục